Follow us on social

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTENT

Article 1. Definities
Article 2. Toepasselijkheid
Article 3. De Overeenkomst
Article 4. Levering
Article 5. Prijs en betaling
Article 6. Recht tot retour zenden
Article 7. Overmacht
Article 8. Klachten
Article 9. Intellectuele Eigendomsrechten
Article 10. Eigendomsvoorbehoud
Article 11. Garantie en aansprakelijkheid
Article 12. Ongeldige bepalingen
Article 13. Aanpasingen
Article 14 Toepasselijk Recht

Article 1. Definities
Cloby: Cloby B.V.
Kuiperstraat 159, 1073 ER, The Netherlands
KVK Nummer: 66402131
BTW Nummer: NL856536246B01
Emailadres: [email protected]
Koper: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met welke persoon Cloby een overeenkomst sluit.
Bestelling: een door Koper volgens de procedure op de Website geplaatste bestelling voor de levering van een of meerdere Producten.
Product: een door Cloby op de Website ter verkoop aangeboden product.
Koopprijs: de op de Website vermelde prijs van een Product inclusief de BTW.
Overeenkomst: de Bestelling die door Cloby als zodanig is geaccepteerd.
Website: www.mycloby.com

Article 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden, die door Cloby online beschikbaar zijn gesteld op de website zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen Koper en Cloby met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder koop/verkoop van een Product op of via de Website.

Article 3. De Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst tussen Koper en Cloby komt uitsluitend tot stand door aanvaarding door Cloby van de Bestelling (het aanbod) van de Koper die op of via de Website of via email is geplaatst:
3.2. Cloby behoudt zich het recht voor de door Koper geplaatste Bestelling onder andere niet te aanvaarden indien: – de door Koper ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn of Cloby in redelijkheid kan betwijfelen of dit geval is;
– de door Koper ingevulde gegevens niet correct en/of volledig zijn of Cloby in redelijkheid kan betwijfelen of dit geval is;
– betaling door Koper niet binnen de overeengekomen termijn is ontvangen;
– Koper al eerder betalingsverplichtingen jegens Cloby niet is nagekomen;
– er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving bijvoorbeeld in de op de Website weergegeven prijzen;
Cloby zal Koper zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd.

Article 4. Levering
4.1 Aflevering vindt plaats door een door Cloby aangewezen vervoerder.
4.2 Na totstandkoming van de Overeenkomst zal de Cloby de Producten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen verzenden naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door Cloby is ontvangen indien de Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
4.3 Overeengekomen leveringsdata worden door Cloby zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringsdata zijn gebaseerd op de aan Cloby ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Cloby verstrekte gegevens.
4.4 Indien de aflevering vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan binnen 14 dagen na het totstandkomen van de Overeenkomst bericht. De koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling wordt verzonden.
4.5 Het risico met betrekking tot beschadiging of vermissing van de Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging.

Article 5. Prijs en betaling
5.1 De op de Website vermelde prijzen zijn weergegeven zijn inclusief de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden per Overeenkomst in rekening gebracht. Bij het plaatsen van de Bestelling en bij het bevestigen van de Overeenkomst zal de totaal verschuldigde Koopprijs worden weergegeven.
5.2 Cloby kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd aanpassen zonder dat hier een kennisgeving voor is vereist. De weergegeven prijzen op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
5.3 Betaling vindt plaats via de op de Website weergegeven mogelijkheden en dient te worden voldaan voor verzending van het Product.
5.4 De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de Koper aan Cloby verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Cloby mede te delen.
5.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Cloby gerechtigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen.

Article 6. Recht tot retour zenden
6.1 Koper heeft het recht om het geleverde Product binnen een periode van 14 dagen na ontvangst van het Product zonder opgave van reden op de door Cloby aangegeven wijze terug te sturen mits het Product ongebruikt, onbeschadigd en (voor zover mogelijk) in originele en onbeschadigde verpakking is. Bij gebruikmaking door Koper van dit recht, zijn de verzendkosten voor Koper. De Koper is gerechtigd het Product tegen een ander Product om te ruilen mits voorradig.
6.2 In het in het vorige lid vermelde geval zal Cloby de Koopprijs zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontbinden terugbetalen.

Article 7. Overmacht
7.1 Cloby is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Cloby rustende verbintenis verhinderen en die niet aan Cloby zijn toe te rekenen, doordat ze niet te wijten zijn aan zijn schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen zoals – maar niet beperkt tot – oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afgekondigde nationale rouw, werkstaking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Cloby ingeschakelde derden, het niet of niet tijdig leveren van goederen door leveranciers van Cloby, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Cloby of door haar ingeschakelde derden.
7.2 Indien Cloby door overmacht niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft Cloby het recht de Overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren of wel – indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is – de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is enige schadevergoeding aan de Koper te voldoen.

Article 8. Klachten
8.1 De contactgegevens van Cloby bestemd voor vragen en klachten kunt u vinden op de Website
8.2 Koper dient het Product bij aflevering te inspecteren en Cloby binnen bekwame tijd te informeren over eventuele bij de aflevering zichtbare gebreken of andere klachten over de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.
8.3 Door Cloby ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal de Cloby dit binnen 14 dagen aan Koper kenbaar maken onder vermelding van het tijdsbestek waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.
8.4 Koper erkent dat geringe en/of in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet of lastig te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking etc. met betrekking tot de Producten niet of lastig te vermijden zijn en geen gegronde reden voor een klacht kunnen zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn gehaald, zijn niet gegrond. Cloby is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade vanwege dergelijke klachten.
8.5 Koper zal zijn volledige medewerking verlenen bij een eventueel door Cloby ingestelde terugroepactie. Koper zal Cloby onmiddellijk op de hoogte stellen indien Koper vermoedt dat een Product een veiligheidsgebrek vertoont en onderwerp van een terugroepactie is.

Article 9. Intellectuele Eigendomsrechten
9.1 Alle op de Producten afgebeelde of aangeduide dan wel anderzins met de Producten en de Website verbonden merken, productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen, (de “IE-rechten”) zijn eigendom van Cloby. De Koper erkent het eigendomsrecht van Cloby op de IE-rechten en zal zich onthouden van elk gebruik van de IE-rechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloby en de Koper zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen aan of anderszins een nadelige invloed kan hebben op de IE-rechten.
9.2 Terzake de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website verwijst Cloby naar de disclaimer.

Article 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Cloby behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor, totdat alle door Koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken integraal aan Cloby voldaan zullen zijn.

Article 11. Garantie en aansprakelijkheid
11.1 Cloby is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade van welke aard ook die Koper lijdt vanwege de Overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Cloby wettelijk gezien aansprakelijk voor is jegens Koper, zal de Koopprijs nooit overschrijden. Deze bepaling beoogt de aansprakelijkheid van Cloby voor schade als gevolg van opzettelijk handelen of nalaten niet uit te sluiten.
11.2 Terzake de aansprakelijkheid van Cloby met betrekking tot de Website en het gebruik daarvan verwijst Cloby naar de disclaimer.

Article 12. Ongeldige bepalingen
12.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht en de niet werkzame bepaling dient te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.
12.2 Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, indien er verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse vertaling van deze voorwaarden zijn zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Article 13. Aanpasingen
13.1Deze algemene voorwaarden kunnen door Cloby van tijd tot tijd worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden worden op de Website geplaatst. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat Koper gebruik maakt van de Website. Indien Koper de algemene voorwaarden niet kan raadplegen via internet, zal Cloby op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per email aan Koper toezenden.

Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1De Overeenkomsten tussen Koper en Cloby worden beheerst door Nederlands recht.
14.2.Indien mogelijke geschillen tussen Koper en Cloby niet onderling kunnen worden opgelost kunnen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.